ขนส่งจังหวัด ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมใบขับขี่วอศ.มค.

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยฯ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางนิธิยาภักค์ ชัยธนาหิรัญชูโชค หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดอบรมภาคทฤษฎีให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม