โครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล”

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID – 2019 ) โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๙ คน ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม