ภาควิชาการตลาด


การเรียนการสอน

– วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
– เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– วางแผนขายสินค้าหรือบริการประเมินผลและรายงานการขาย
– จัดทำฐานข้อมูลทางการตลาด และเขียนแผนธุรกิจตามลกัษณะการดำเนินธุรกิจ
– สร้างสรรค์งานโฆษณา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้า
– ปฏิบัติการขายสินค้าออนไลน์ และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการประกอบอาชีพ

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยการตลาด
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการตลาด
– ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
– เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการตลาด
– ฝ่ายโฆษณา
– ประชาสัมพันธ์
– ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
– ฝ่ายส่งเสริมการขาย
– นักวิเคราะห์และวางแผนพนักงานฝ่ายการตลาด
– ฝ่ายธุรการ
– ฝ่ายบุคคล
– นักวิชาการ
– ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐบาล
– อาจารย์ผู้สอนสาขาการตลาดในสถาบันการศึกษา
– ประกอบอาชีพอิสระในด้านบริหารธุรกิจ
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว
และบริหารงานด้านการตลาด

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ครูผู้สอน