สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


การเรียนการสอน

– วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ

– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

– สื่อสาร หาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ

– ประยุกต์ใช้งานศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัดตกแต่งอาหารบรรจุภัณฑ์อาหาร ให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ตามหลักการและกระบวนการ

– เลือกใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

– ประกอบอาหารตามตำรับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ

– ออกแบบ จัดตกแต่งอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร บริการอาหาร เครื่องดื่ม และจัดจำหน่าย

– จัดเก็บ ทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเตรียม และประกอบอาหาร

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ผู้ช่วยโภชนากร

– ผู้ช่วยนักวิชาการโภชนาการ

– ผู้ช่วยกุ๊ก

– รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย พนักงานขายเกี่ยวกับอาหาร

– เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตที่เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบทางการเกษตร

– พนักงานโรงแรม – ห้องอาหาร ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

 

ครูผู้สอน