สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


การเรียนการสอน

– วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ

– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

– จัดดอกไม้ ประดิษฐ์ของชำร่วย ตกแต่งสถานที่ ในโอกาสต่าง ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ผู้ช่วยช่างดอกไม้สด ใบตอง แกะสลัก

– ผู้ช่วยช่างจัดดอกไม้

– ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ของชำรวยและของที่ระลึก

– ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา

– ผู้ช่วยช่างดอกไม้ประดิษฐ์

– รับราชการ

– บริษัท เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขายเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ต่าง ๆ

– พนักงานโรงแรม เช่น ห้องซักรีด ห้องดอกไม้ แกะสลัก แม่บ้าน ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านดอกไม้ ใบตอง ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

 

ครูผู้สอน