ภาควิชาคหกรรมศาสตร์


การเรียนการสอน

– วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– จัดดอกไม้ ประดิษฐ์ของชำร่วย ตกแต่งสถานที่ ในโอกาสต่าง ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ผู้ช่วยช่างดอกไม้สด ใบตอง แกะสลัก
– ผู้ช่วยช่างจัดดอกไม้
– ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ของชำรวยและของที่ระลึก
– ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา
– ผู้ช่วยช่างดอกไม้ประดิษฐ์
– รับราชการ
– บริษัท เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขายเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ต่าง ๆ
– พนักงานโรงแรม เช่น ห้องซักรีด ห้องดอกไม้ แกะสลัก แม่บ้าน ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านดอกไม้ ใบตอง ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

 

ครูผู้สอน