สาขาวิชาการออกแบบ


awd

การเรียนการสอน

– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ

– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย

– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

– วาดภาพ ระบายสี รูปร่าง รูปทรง มนุษย์ สัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์ของใช้

– สร้างสรรค์แนวความคิด และถ่ายทอดรูปแบบตามแนวความคิดในการออกแบบ

– ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตอล เพื่อประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ

– ออกแบบ เขียนแบบ งานออกแบบตกแต่ง ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือพื้นฐานและด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

– กำหนดวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และจัดทำหุ่นจำลองในงานออกแบบ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– นักออกแบบในหน่วยงานรัฐบาล

– รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินกิจการทางด้านการออกแบบกราฟิก การพิมพ์

– การโฆษณา เจ้าของกิจการ

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ครูผู้สอน