ภาควิชาการออกแบบ


การเรียนการสอน

– ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– วาดภาพ ระบายสี รูปร่าง รูปทรง มนุษย์ สัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์ของใช้
– สร้างสรรค์แนวความคิด และถ่ายทอดรูปแบบตามแนวความคิดในการออกแบบ
– ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตอล เพื่อประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
– ออกแบบ เขียนแบบ งานออกแบบตกแต่ง ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือพื้นฐานและด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
– กำหนดวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และจัดทำหุ่นจำลองในงานออกแบบ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– นักออกแบบในหน่วยงานรัฐบาล
– รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินกิจการทางด้านการออกแบบกราฟิก การพิมพ์
– การโฆษณา เจ้าของกิจการ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท
– ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ครูผู้สอน 

ฺฺBack to Top