ภาควิชาการถ่ายภาพและวิดิทัศน์


การเรียนการสอน

– วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
– เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
– ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
– ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานดิจิทัลกราฟิก
– บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพดิจิทัลกราฟิก ด้วยตนเอง
– สร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลกราฟิก ตามหลักการและจุดประสงค์การทำงาน ขั้นตอนการทำงานเทคนิควิธีการ หลักองค์ประกอบศิลป์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วางแผนและแก้ปัญหา พัฒนางานร่วมกันเป็นทีมอยางเป็นระบบ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ช่างถ่ายภาพดิจิตอล
– ช่างถ่ายภาพวีดิทัศน์ดิจิตอล
– ช่างตัดต่อบันทึกเสียง
– ช่างตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล
– ช่างผลิตสื่อมัลติมีเดีย
– ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิค
– ช่างออกแบบกราฟิคเว็บเพจ
– ช่างออกแบบงาน 3 มิติ
– ช่างออกแบบคอมพิวเตอร์เพื่องานสิ่งพิมพ์

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ครูผู้สอนฺฺBack to Top