สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก


การเรียนการสอน

– ทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก

– การประยุกต์ใช้ศิลปะสมัยใหม่ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านกราฟิกดีไซน์

– ออกแบบและผลิตงานกราฟิก สิ่งพิมพ์ออนไลน์ ป้ายโฆษณา บรรจุภัณฑ์

– ทำงานรูปแบบโครงงาน ( Project Oriented) ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

– ออกแบบและผลิตงานดิจิทัลกราฟิก งานโมชั่นกราฟิก งานแอนิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ

– ผลิตงานภาพถ่าย วีดิทัศน์ โดยใช้กระบวนการถ่ายภาพ วีดิทัศน์ เพื่อสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

– บูรณาการความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกในการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

– นักวาดภาพประกอบ ( Illustrator)

– นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

– นักออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ 3 มิติ (2D 3D Animator)

– ช่างตัดต่อลำดับภาพวิดีโอ (Video Editor)

– Creative Director

– รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่การภาพ

– เจ้าหน้าที่นิทรรศการ

– เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการศึกษา

– เจ้าหน้าที่สื่อการศึกษา ของกองทัพอากาศ

นักออกแบบกราฟิกในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เจ้าของกิจการ)

รับราชการครู (จบปริญญาตรี)

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท

  • ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท

  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอน