ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก


[envira-gallery id=”9414″]

การเรียนการสอน
– ทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
– การประยุกต์ใช้ศิลปะสมัยใหม่ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านกราฟิกดีไซน์
– ออกแบบและผลิตงานกราฟิก สิ่งพิมพ์ออนไลน์ ป้ายโฆษณา บรรจุภัณฑ์
– ทำงานรูปแบบโครงงาน ( Project Oriented) ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
– ออกแบบและผลิตงานดิจิทัลกราฟิก งานโมชั่นกราฟิก งานแอนิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ
– ผลิตงานภาพถ่าย วีดิทัศน์ โดยใช้กระบวนการถ่ายภาพ วีดิทัศน์ เพื่อสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
– บูรณาการความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกในการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

– นักวาดภาพประกอบ ( Illustrator)
– นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
– นักออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ 3 มิติ (2D 3D Animator)
– ช่างตัดต่อลำดับภาพวิดีโอ (Video Editor)
– Creative Director
– รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่การภาพ
– เจ้าหน้าที่นิทรรศการ
– เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการศึกษา
– เจ้าหน้าที่สื่อการศึกษา ของกองทัพอากาศ
นักออกแบบกราฟิกในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เจ้าของกิจการ)
รับราชการครู (จบปริญญาตรี)

รายได้ (เริ่มต้น)
– ภาครัฐ 12,000 – 18,000 บาท
– ภาคเอกชน 15,000 – 30,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอนฺฺBack to Top