สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 63

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในรายการ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียน นักศึกษา ได้คิดค้น วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ใช้งานได้จริง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ เจตคติในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น พัฒนาวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียน และคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย