พิธีมอบโล่เกียรติคุณสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รองประธานกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในพิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์