รับรางวัลคชสีห์ สิงหะเดชะ สาขาการส่งเสริมและบริหารการศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร

     ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลคชสีห์ สิงหะเดชะ สาขาการส่งเสริมและบริหารการศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร