โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

      นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษาเนื่อในโอกาสที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตุประสงค์การดำเนินงาน พร้อมนำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. จำนวน ๓๓๐ คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. จำนวน ๕๐๘ คน เข้าร่วมรับฟังการแนะนำแนวทางการปฏิบัติตน ให้เกิดประสบการณ์ด้านวิชาชีพและเป็นการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม