กลั่นกรองผลการเรียนและพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มอบหมายให้นายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน และพิจารณาอนุมัติผลการเรียน นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ปีการศึกษา๒/๒๕๖๓ โดยครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอนตามตาราง ต้องประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน พร้อมนำส่งผลการเรียนที่งานวัดผลและประเมินผลเพื่อประกาศผลการเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม