ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง “ประกาศผลการเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563”

 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง “ประกาศผลการเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563”

 

สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ https://std2018.vec.go.th/web/