พิจารณาข้อเสนอร่างกรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 ปี

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาข้อเสนอร่างกรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้างานฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายบัญชา โคตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม