พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

     นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นำผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ จำนวน ๒๔๐ คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๔๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕๐ คน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรจาก นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบการณ์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่น นักศึกษาเรียนดี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก้ผู้สำเร็จการศึกษา โดยให้พึงระลึกถึงพระคุณบิดามารดา ความภาคภูมิใจของบิดามารดาที่ได้เห็นบุตรหลานประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นวันที่ทำให้บิดามารดาได้ชื่อชม ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบิดามาร โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ร่วมพิธีและแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม