ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคสมทบ)