จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นและยืดเยื้อต่อไปนั้น งานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ขอความร่วมมือ ในการติดต่อประสานงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด 19