ข่าวสารกิจกรรม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายปริญญา ญาณโภชน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ครูกอปรบุญ วงศ์วีรพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ วอศ.มค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับโล่รางวัลพระราชทาน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ครูอาคม ยะหัตตะ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ นำ นายอรุณ จามุน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานโล่ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ประเภทพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานโล่รางวัล และนายธรรมรงค์ เสวะนา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ประเภทพานพุ่ม ในราชกาลที่ ๑๐ จากนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานพิธี งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี      

วอศ.มค ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ๒๕๖๓

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีการศึกษาเป็นการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่แสดงภาพลักษณ์ ของนักเรียน นักศึกษา ในความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีทักษะชีวิต เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อพัฒนาสังคมและการเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพในอนาคต ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  

1 55 56 57