ข่าวสารบุคลากร

กิจกรรมมุทิตาคารวะ น้อมวันทาบูชาครู 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมมุทิตาคารวะ ด้วยรักและศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู 2565 ให้กับครูถวิล เดชบุรัมย์ คุณสุรศักดิ์ ทุงจันทร์ เนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดอายุราชการ โดยรับการการแสดงความเคารพ และขอขมาครูอาจารย์ จากตัวแทนนักเรียน นักศึกษา พร้อมกล่าวอำลาการปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://shorturl.asia/vpAgO

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ว.PA)

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายปริญญา ญาณโภชน์ ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ติดตามและให้กำลังใจคณะครู ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ เนินพรหม ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ ศูนย์ส่งสเริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร ชมนาด พรมมีจิตร ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยการอบรมโครงการดังกว่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนเชิงรุก(Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอบรมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/LeWnx3awpshSQzqu7

Active Learning ด้วย Web Application Topworksheets.com

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจ ผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการฝ่ายจัดอบรม โดยงานสื่อการเรียนการสอน ร่วมกับ หน่วยพัฒนาครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย Web Application Topworksheets.com ตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยพัฒนาครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วอศ.มหาสารคาม #PRmvc รูปภาพเพิ่มเติม

ตารางห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางห้องเรียน อาคาร 7 ตารางห้องเรียน อาคาร 9 ตารางห้องเรียน ตึกวิทยบริการ ตารางห้องเรียน ภาควิชาการโรงแรม ตารางห้องเรียน ภาควิชาอาหารและโภชนาการ ตารางห้องเรียน อาคาร 1 ตารางห้องเรียน อาคาร 4 ตารางห้องเรียน อาคาร 6

ตารางสอน ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. ภาควิชาสามัญสัมพันธ์ 2. ภาควิชาพื้นฐานธุรกิจ 3. ภาควิชาการบัญชี 4. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5.ตารางสอน ครูผู้สอน ภาควิชาการตลาด 6. ภาควิชาการจัดการสำนักงาน 7. ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ 8. ภาควิชาธุรกิจค้าปลีก 9.ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 10. ภาควิชาอาหารและโภชนาการ 11. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 12. ภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 13. ภาควิชาการโรงแรม 14. ภาควิชาการท่องเที่ยว 15. ภาควิชาวิจิตรศิลป์ 16. ภาควิชาการออกแบบ 17. ภาควิชาการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ 18.ตารางสอน ครูผู้สอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประชุมหัวหน้าภาควิชา

นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ดร.สุวิทย์ สวัสดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าภาควิชา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์วอศ.มค. #PRmvc

1 5 6 7 8 9 10